Category Archives: TCAS63

  • 0

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียกผู้สอบได้สำรองอันดับที่ 1 รายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต โครงการพิเศษ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) คณะเภสัชศาสตร์

Category:TCAS63

โดยกำหนดรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านทางเว็ปไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้ สำหรับการทำสัญญานักศึกษา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ http://pharm.kku.ac.th

ดูประกาศรายชื่อที่ : https://drive.google.com/file/d/14XXINXFtOQnGsQCv-4veW5BERrflh8HS/view?usp=sharing


get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 (Direct Admission) ปีการศึกษา 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

👉 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ตัวจริง) รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563 ทาง https://drive.google.com/…/13wIdMJ6k0oQTg9ODm3s5CIJxK…/view…

👉 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ได้อันดับสำรอง รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563 ทาง https://drive.google.com/…/16ajP2V2_Uaf4ZmhqbQGp2cfxi…/view…

👉 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องรายงานตัวเข้าศึกษาทางเว็ปไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน

👉 การส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่​ ของรอบที่​ 5​ ส่งเอกสารในวันที่​ 29-30​ มิถุนายน​ 2563​ ทาง​ http://reg2.kku.ac.th/student-upload/

👉 สำหรับหลักสูตร การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ให้รายงานตัวเป็นวันที่ 8-10 ก.ค 63 ทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th

👉 นิติศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น ให้อัพโหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย โดยใช้แบบฟร์อมของมหาวิทยาลัย (Download แบบฟอร์มที่ https://registrar.kku.ac.th/apply2/files/1025_3.pdf) นำไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และให้อัพโหลดทางเว็บไซต์ http://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2563


get_template_part('post'); ?>
  • -

กำหนดการสัมภาษณ์ รอบที่ 5 Direct admission ปีการศึกษา 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

สำหรับคณะเกษตรศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ รังสีเทคนิค / คณะสาธารณสุขศาสตร์ / คณะเภสัชศาสตร์ / คณะศิลปกรรมศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น / คณะเศรษฐศาสตร์ / วิทยาเขตหนองคาย ให้ส่งเอกสารผ่านระบบ https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app

Download แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย รอบที่ 5

Download เอกสารใบสัมภาษณ์ มข.22 (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค)


get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 5 (Direct Admission) ปีการศึกษา 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ที่ https://kku.world/kkudirectadmission

กำหนดการสัมภาษณ์ของแต่ละคณะ ดูได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/schedule-direct5-63-2/


get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Admission 2

Category:ADMISSION2,TCAS63

📣 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Admissions 1 ปีการศึกษา 2563

👉 ดูรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่นี่


⭐️ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Admission 2 ดำเนินการตามกำหนดการ ดังนี้
📍 ระหว่างวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563
👉 1. รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th/ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามช่องทางชำระเงินในใบแจ้งยอดชำระเงิน
👉 2. ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg2.kku.ac.th/student-upload
👉 3. อัพโหลดรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg2.kku.ac.th/student-upload/ (เฉพาะอัพโหลดรูปทำบัตร ส่งได้ถึง 31 กรกฎาคม 63)

⭐️ ผู้ที่ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา (หอพัก
ส่วนกลาง หอพัก 9 หลัง และหอพักเครือข่าย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถจองได้ทาง
เว็ปไซต์ที่ https://dorm.kku.ac.th ระหว่างวันที่ 1 – 10 กรกฏาคม 2563

สำหรับหอพัก 8 หลัง และหอพักอินเตอร์ ให้ติดต่อจองได้ที่หอพักนั้น ๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2841 หรือ 0-4300-9700ต่อ 42799

⭐️ เงื่อนไข
• ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการรับรอบที่ 4
(Admission 2) แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) หรือรอบอื่นๆได้ และเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะตรวจสอบสิทธิ์ผู้สมัครเข้าศึกษาฯ ทุกรอบของการสมัคร


get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 4 Admission 2 ปีการศึกษา 2563

Category:ADMISSION2,TCAS63

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ให้ตรวจสอบกำหนดการส่งเอกสาร และอัพโหลดผ่านทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app ได้ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2563 (ตามกำหนดการของแต่ละคณะ)

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกายของมหาวิทยาลัย ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/form-admission2-63/

Download เอกสารใบสัมภาษณ์ มข.22 (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค)

หมายเหตุ: คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้ส่งไปที่อีเมลล์ malmee1@kku.ac.th และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งไปที่อีเมลล์ pchatrudee@kku.ac.th


get_template_part('post'); ?>
  • -

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 4 Admission 2 ปีการศึกษา 2563

Category:ADMISSION2,TCAS63

ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย นำไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน และนำแบบฟอร์มผลการตรวจร่างกาย (ที่ประทับตราโรงพยาบาลแล้ว) ยื่นคณะตามกำหนดการ

– Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (สำหรับทุกคณะ)

 Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตร์)

– Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะทันตแพทยศาสตร์)

– Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)

– Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีการอาหาร, เทคโนโลยีการผลิต)

– Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีธรณี)

– Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)


get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admissions 1

Category:ADMISSION1,TCAS63

📣 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admissions 1 ปีการศึกษา 2563

👉 ดูรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่นี่


⭐️ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admissions 1 ดำเนินการตามกำหนดการ ดังนี้
📍 ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563
👉 1. รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th/ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามช่องทางชำระเงินในใบแจ้งยอดชำระเงิน
👉 2. ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg2.kku.ac.th/student-upload
👉 3. อัพโหลดรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg2.kku.ac.th/student-upload/ (เฉพาะอัพโหลดรูปทำบัตร ส่งได้ถึง 31 กรกฎาคม 63)

⭐️ ผู้ที่ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา (หอพัก
ส่วนกลาง หอพัก 9 หลัง และหอพักเครือข่าย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถจองได้ทาง
เว็ปไซต์ที่ https://dorm.kku.ac.th ระหว่างวันที่ 1 – 10 กรกฏาคม 2563

สำหรับหอพัก 8 หลัง และหอพักอินเตอร์ ให้ติดต่อจองได้ที่หอพักนั้น ๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2841 หรือ 0-4300-9700ต่อ 42799

⭐️ เงื่อนไข
• ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการรับรอบที่ 3
(Admission1) แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบอื่น ๆ ได้หาก
ต้องการสมัครเข้าศึกษาฯ จะต้องทำการสละสิทธิ์ภายในเวลาที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น
ทั้งนี้ จะต้องอยู่ในเงื่อนไขตามที่ ทปอ. กำหนด (โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลตามปฏิทิน
เวปไซต์https://admissions.kku.ac.th หรือ https//www.student.mytcas.com)


get_template_part('post'); ?>
  • 0

ประกาศแจ้งผู้สมัครคณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษนานาชาติ (รอบที่ 4 Admission 2 ปี 2563)

Category:ADMISSION2,TCAS63

เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 4 Admissions 2 ปีการศึกษา 2563

ต้องกรอกข้อมูลและ upload คะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2932/2562 ลงวันที่ 4 พ.ย.2562

Upload คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ที่ https://kku.world/ps-inter-63-4

สามารถอัพโหลดได้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563


get_template_part('post'); ?>