Category Archives: TCAS63

 • -

get_template_part('post'); ?>
 • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.ขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2563

Category:QUOTA,TCAS63

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ได้ที่ https://kku.world/quotapassed63


กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวเข้าศึกษาทาง เว็ปไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  งานรับเข้าและการตลาด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทร. 0-4300-97-00  ต่อ  42186, 42187, 44759

ผู้ที่ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา (หอพักส่วนกลาง หอพัก 9 หลัง และหอพักเครือข่าย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถจองได้ทาง  เว็ปไซต์ที่ https://dorm.kku.ac.th  ระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤษภาคม  2563  สำหรับหอพัก 8 หลัง และหอพักอินเตอร์  ให้ติดต่อจองได้ที่หอพักนั้น ๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2841  หรือ 0-4300-9700 ต่อ 42799

เงื่อนไข

 • ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการรับรอบที่ 2 (โควตาภาคฯ) แล้ว  ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบอื่น ๆ ได้หากต้องการสมัครเข้าศึกษาฯ  จะต้องทำการสละสิทธิ์ในแต่ละรอบภายในเวลาที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น    ทั้งนี้   จะต้องอยู่ในเงื่อนไขตามที่ ทปอ. กำหนด (โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลตามปฏิทิน เว็ปไซต์ https://admissions.kku.ac.th หรือ https://student.mytcas.com

get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • -

ประกาศแจ้งผู้สมัครคณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษนานาชาติ (รอบที่ 3 Admission 1 ปี 2563)

Category:ADMISSION1,TCAS63

เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 3 Admissions 1 ปีการศึกษา 2563

ต้องกรอกข้อมูลและ upload คะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2932/2562 ลงวันที่ 4 พ.ย.2562

Upload คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ที่ https://kku.world/ps-2563-3

สามารถอัพโหลดได้ตั้งแต่วันที่ 17-27 เมษายน 2563


get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • 0

get_template_part('post'); ?>
 • 0

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์คัดกรอง รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Category:TCAS63

ดูประกาศรายชื่อทุกคณะ ที่ https://kku.world/uyyb1

ให้ทำรายการยืนยันสิทธิ์ 2 ครั้ง

👉 ครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์กับ มข ในระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 63 ทางเว็บไซต์ admissions.kku.ac.th (ยังไม่ตัดสิทธิ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ)

👉 ครั้งที่ 2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing House กับ ทปอ ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 63 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/

📣 หากไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ให้ครบทั้ง 2 ครั้ง จะถือว่า “ไม่ประสงค์เข้าศึกษาในรอบนี้”


get_template_part('post'); ?>
 • -

ประกาศการรับนักเรียน โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

Category:TCAS63

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3182/2562) เรื่องการรับสมัครบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563

Download ไฟล์ฉบับ PDF ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/12/Athletequota_2563.pdf
Athletequota_2563

get_template_part('post'); ?>