Category Archives: TCAS63

 • -

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission 1 ปีการศึกษา 2563

Category:ADMISSION1,TCAS63

ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย นำไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน และนำแบบฟอร์มผลการตรวจร่างกาย (ที่ประทับตราโรงพยาบาลแล้ว) ยื่นคณะตามกำหนดการ

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกายทั่วไป (สำหรับทุกคณะ)

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตร์)

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีการอาหาร, เทคโนโลยีการผลิต)

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีธรณี)

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ สาขาเวชนิทัศน์)


get_template_part('post'); ?>
 • -

กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์​ รอบที่ 3 Admission 1 ปีการศึกษา 2563

Category:ADMISSION1,TCAS63

เว็บไซต์ส่งเอกสาร สำหรับรอบที่ 3 Admission 1 : https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app (ส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2563)

Download เอกสารใบสัมภาษณ์ มข.22 (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค)

Download เอกสารใบสัมภาษณ์ มข.22 (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ สาขาเวชนิทัศน์)

Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น


get_template_part('post'); ?>
 • 0

ประกาศเรื่องการอัพโหลดเอกสารสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์

Category:TCAS63

สำหรับนักเรียนที่ผ่านการ คัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารายงานตัวในสาขารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์ รอบที่ 2 ให้ทำการอัพโหลดข้อมูลเอกสารในระบบ โดยสามารถอัพโหลดได้ในช่วงวันที่ 4-7 พ.ค.63 

ระบบอัพโหลดเอกสาร https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app

โดยมีรายการเอกสารดังนี้

1.ใบสัมภาษณ์ (แบบฟอร์มเข้ารับการสัมภาษณ์ มข.22) มีให้ download
2.ผลการตรวจร่างกาย (ใช้แบบฟอร์มการตรวจร่างกายของ ม.ขอนแก่น มีให้ download) สามารถตรวจได้ทั้งใน รพ.รัฐและเอกชน
3. Portfolio (เป็น pdf file)
4. VDO clip แนะนำตัวเอง ความยาว 2-3นาที เนื้อหา เช่น แนะนำตัวเองและครอบครัว ประวัติการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ  ทำไมถึงเลือกเรียนสาขารังสีเทคนิคและรู้จักได้อย่างไร หรืออื่นๆที่ต้องการ
5. ผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ, คะแนนสอบ GAT/PAT, คะแนนสอบ O-NET (สำหรับ TCAS รอบ 3) ปีล่าสุด

เอกสารเพิ่มเติม
1. รูปถ่ายหน้าตรง  จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) และสำเนาประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สำเร็จการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล (ถ้ามี)

ดาวโหลดเอกสาร
เอกสารใบสัมภาษณ์ มข. 22
เอกสารแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย


get_template_part('post'); ?>
 • -

การส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และการทำบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

Category:TCAS63

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว ให้ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยอัพโหลดผ่านทางเว็บไซต์ https://registrar.kku.ac.th/studentUpload/ (ตามกำหนดการแต่ละรอบ)

การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา การถ่ายรูปติดบัตรนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ม.ขอนแก่น ไม่สวมแว่นตา และไม่ไว้หนวด และให้อัพโหลดรูปภาพที่เว็บไซต์ https://registrar.kku.ac.th/studentUpload/ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563


get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.ขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2563

Category:QUOTA,TCAS63

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ได้ที่ https://kku.world/quotapassed63


กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวเข้าศึกษาทาง เว็ปไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  งานรับเข้าและการตลาด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทร. 0-4300-97-00  ต่อ  42186, 42187, 44759

ผู้ที่ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา (หอพักส่วนกลาง หอพัก 9 หลัง และหอพักเครือข่าย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถจองได้ทาง  เว็ปไซต์ที่ https://dorm.kku.ac.th  ระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤษภาคม  2563  สำหรับหอพัก 8 หลัง และหอพักอินเตอร์  ให้ติดต่อจองได้ที่หอพักนั้น ๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2841  หรือ 0-4300-9700 ต่อ 42799

เงื่อนไข

 • ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการรับรอบที่ 2 (โควตาภาคฯ) แล้ว  ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบอื่น ๆ ได้หากต้องการสมัครเข้าศึกษาฯ  จะต้องทำการสละสิทธิ์ในแต่ละรอบภายในเวลาที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น    ทั้งนี้   จะต้องอยู่ในเงื่อนไขตามที่ ทปอ. กำหนด (โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลตามปฏิทิน เว็ปไซต์ https://admissions.kku.ac.th หรือ https://student.mytcas.com

get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • -

ประกาศแจ้งผู้สมัครคณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษนานาชาติ (รอบที่ 3 Admission 1 ปี 2563)

Category:ADMISSION1,TCAS63

เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 3 Admissions 1 ปีการศึกษา 2563

ต้องกรอกข้อมูลและ upload คะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2932/2562 ลงวันที่ 4 พ.ย.2562

Upload คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ที่ https://kku.world/ps-2563-3

สามารถอัพโหลดได้ตั้งแต่วันที่ 17-27 เมษายน 2563


get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>