Category Archives: TCAS63

 • 0

ประกาศเรื่องการอัพโหลดเอกสารสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์

Category:TCAS63

สำหรับนักเรียนที่ผ่านการ คัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารายงานตัวในสาขารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์ รอบที่ 2 ให้ทำการอัพโหลดข้อมูลเอกสารในระบบ โดยสามารถอัพโหลดได้ในช่วงวันที่ 4-7 พ.ค.63 

ระบบอัพโหลดเอกสาร https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app

โดยมีรายการเอกสารดังนี้

1.ใบสัมภาษณ์ (แบบฟอร์มเข้ารับการสัมภาษณ์ มข.22) มีให้ download
2.ผลการตรวจร่างกาย (ใช้แบบฟอร์มการตรวจร่างกายของ ม.ขอนแก่น มีให้ download) สามารถตรวจได้ทั้งใน รพ.รัฐและเอกชน
3. Portfolio (เป็น pdf file)
4. VDO clip แนะนำตัวเอง ความยาว 2-3นาที เนื้อหา เช่น แนะนำตัวเองและครอบครัว ประวัติการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ  ทำไมถึงเลือกเรียนสาขารังสีเทคนิคและรู้จักได้อย่างไร หรืออื่นๆที่ต้องการ
5. ผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ, คะแนนสอบ GAT/PAT, คะแนนสอบ O-NET (สำหรับ TCAS รอบ 3) ปีล่าสุด

เอกสารเพิ่มเติม
1. รูปถ่ายหน้าตรง  จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) และสำเนาประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สำเร็จการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล (ถ้ามี)

ดาวโหลดเอกสาร
เอกสารใบสัมภาษณ์ มข. 22
เอกสารแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย


get_template_part('post'); ?>
 • -

การส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และการทำบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

Category:TCAS63

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว ให้ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยอัพโหลดผ่านทางเว็บไซต์ https://registrar.kku.ac.th/studentUpload/ (ตามกำหนดการแต่ละรอบ)

การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา การถ่ายรูปติดบัตรนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ม.ขอนแก่น ไม่สวมแว่นตา และไม่ไว้หนวด และให้อัพโหลดรูปภาพที่เว็บไซต์ https://registrar.kku.ac.th/studentUpload/ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563


get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.ขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2563

Category:QUOTA,TCAS63

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ได้ที่ https://kku.world/quotapassed63


กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวเข้าศึกษาทาง เว็ปไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  งานรับเข้าและการตลาด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทร. 0-4300-97-00  ต่อ  42186, 42187, 44759

ผู้ที่ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา (หอพักส่วนกลาง หอพัก 9 หลัง และหอพักเครือข่าย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถจองได้ทาง  เว็ปไซต์ที่ https://dorm.kku.ac.th  ระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤษภาคม  2563  สำหรับหอพัก 8 หลัง และหอพักอินเตอร์  ให้ติดต่อจองได้ที่หอพักนั้น ๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2841  หรือ 0-4300-9700 ต่อ 42799

เงื่อนไข

 • ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการรับรอบที่ 2 (โควตาภาคฯ) แล้ว  ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบอื่น ๆ ได้หากต้องการสมัครเข้าศึกษาฯ  จะต้องทำการสละสิทธิ์ในแต่ละรอบภายในเวลาที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น    ทั้งนี้   จะต้องอยู่ในเงื่อนไขตามที่ ทปอ. กำหนด (โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลตามปฏิทิน เว็ปไซต์ https://admissions.kku.ac.th หรือ https://student.mytcas.com

get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • -

ประกาศแจ้งผู้สมัครคณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษนานาชาติ (รอบที่ 3 Admission 1 ปี 2563)

Category:ADMISSION1,TCAS63

เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 3 Admissions 1 ปีการศึกษา 2563

ต้องกรอกข้อมูลและ upload คะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2932/2562 ลงวันที่ 4 พ.ย.2562

Upload คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ที่ https://kku.world/ps-2563-3

สามารถอัพโหลดได้ตั้งแต่วันที่ 17-27 เมษายน 2563


get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • 0

get_template_part('post'); ?>