Category Archives: TCAS63

  • -

ประกาศการรับนักเรียน โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

Category:TCAS63

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3182/2562) เรื่องการรับสมัครบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563

Download ไฟล์ฉบับ PDF ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/12/Athletequota_2563.pdf
Athletequota_2563

get_template_part('post'); ?>
  • -

การให้เงินสนับสนุนนักเรียน ในการสมัครรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563

Category:QUOTA,TCAS63

คุณครูผู้ประสานงานโรงเรียนเลือกนักเรียนผ่านระบบ​โรงเรียนละ​ 2​ คน​ ที่เว็บไซต์​ผู้ประสานงาน https://admissions.kku.ac.th/app-regis/Teacher/ และส่งหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

หลักฐานทีใช้ประกอบการสมัคร
1. เอกสารการสมัคร
2. หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน
3. หนังสือรับรองรายได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง

โดยให้ทางโรงเรียนส่งหลักฐานดังกล่าว ไปที่งานรับเข้าและการตลาด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ภายใน​ 16​ มกราคม​ 2563

Download “ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนค่าสมัคร” ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/Scholar_quota2_63.pdf

Download “แบบฟอร์มใบสมัคร” ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/Applicationform_Freequota63.pdf

Download “แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว” ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/Income_cert_Freequota63.pdf

Download “แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (โรงเรียน)” ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/School_cert_Freequota63.pdf


get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศการรับนักเรียน โครงการ วมว. (รอบที่ 1 Portfolio) ปีการศึกษา 2563

Category:PORTFOLIO,TCAS63

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2984/2562) การรับนักเรียนภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

Download ไฟล์ฉบับ PDF ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/KKUPort63_vmv.pdf
KKUPort63_vmv

get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศการรับนักเรียน โครงการ สอวน. (รอบที่ 1 Portfolio) ปีการศึกษา 2563

Category:PORTFOLIO,TCAS63

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2985/2562 การรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และการรับนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ (รอบที่ 1 Portfolio) ปีการศึกษา 2563

Download ไฟล์ฉบับ PDF ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/KKUPort63_posn.pdf
KKUPort63_posn

get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศการรับนักเรียน โครงการเด็กดีมีที่เรียน (รอบที่ 1 Portfolio) ปีการศึกษา 2563

Category:PORTFOLIO,TCAS63

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2996/2562 การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563

Download ไฟล์ฉบับ PDF ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/KKUPort63_dekd.pdf
KKUPort63_dekd

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

คณะสาขาจำนวนรับและรายวิชาสมรรถนะ รอบที่ 2 โควตาอีสาน ปี 2563

Category:QUOTA,TCAS63

(Update ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562)

– Download ฉบับไฟล์ PDF ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/KKUQuota2_63.pdf


get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>

เรื่องล่าสุด