Category Archives: TCAS64

  • -

การส่งรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 และปวช.1-3 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำหรับผู้ประสานงานโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2564

Category:QUOTA,TCAS64

การรับสมัครรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนระดับชั้น ม.6 และ ปวช.3 จะสามารถสมัครรอบโควตาฯ ได้ ก็ต่อเมื่อโรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

การส่งข้อมูลนักเรียน (สำหรับผู้ประสานงานโรงเรียน)

– ผู้ประสานงานโรงเรียนสามารถส่งรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และ ปวช. 1 – 3 โดยการอัพโหลดแบบฟอร์มข้อมูลผ่านระบบ ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/app-regis/Teacher

การขอ Account สำหรับเข้าสู่ระบบผู้ประสานงานโรงเรียน (กรณีโรงเรียนที่ยังไม่มี account ระบบผู้ประสานงานโรงเรียน)

– ผู้ประสานงานโรงเรียน ส่งข้อมูลชื่อโรงเรียน จังหวัดโรงเรียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ และอีเมลล์ของผู้ประสานงานโรงเรียน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ ส่งอีเมลล์ไปที่ admissions@kku.ac.th พร้อมระบุหัวข้ออีเมลล์ “แจ้งขอ account สำหรับเข้าใช้งานระบบผู้ประสานงานโรงเรียน”


get_template_part('post'); ?>
  • -

งาน KKU Road Show 2021

Category:TCAS64

รายละเอียด ติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://apply.kku.ac.th/roadshow/index.php

กำหนดการ KKU Road Show

เวลารายละเอียด
08.30 – 09:00 น.ครูแนะแนวและนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมงานด้วยการสแกน QR Code
09:00 – 09:10 น.พิธีเปิดโดยผู้อำนวยโรงเรียน
09:10 – 09:30 น.นโยบายการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564
10:30 – 11:30 น.แนะนำคณะสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้แทนจากคณะ
11:30 – 12:30 น.ซักถาม/ตอบปัญหา

วันและสถานที่จัดงาน KKU Road Show

วันที่โรงเรียน
วันจันทร์ที่ 19 ตค. 2563 เลยพิทยาคม
วันพุธที่ 20 ตค. 2563 หนองบัวพิทยาคาร
วันพุธที่ 21 ตค. 2563 อุดรพิทยานุกูล
วันพฤหัสที่ 22 ตค. 2563 ปทุมเทพวิทยาคาร
วันอังคารที่ 20 ตค. 2563 ราชสีมาวิทยาลัย
วันพุธที่ 21 ตค. 2563 บุรีรัมย์พิทยาคม
วันพุธที่ 22 ตค. 2563 สารคามพิทยาคม
วันจันทร์ที่ 26 ตค. 2564 มุกดาหาร
วันอังคารที่ 27 ตค. 2563 สกลนครพัฒนศึกษา
วันพุธที่ 28 ตค. 2563 ปิยะมหาราชาลัย
วันพฤหัสที่ 29 ตค. 2563 บึงกาฬ
วันจันทร์ที่ 26 ตค. 2563 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
วันอังคารที่ 27 ตค. 2563 สตรีศึกษา
วันพุธที่ 28 ตค. 2563 ยโสธรพิทยาคม
วันพฤหัสที่ 29 ตค. 2563 อำนาจเจริญ
วันอังคารที่ 3 พย. 2563 เบญจะมะมหาราช
วันพุธที่ 4 พย. 2563 ศรีสะเกษวิทยาลัย
วันพฤหัสที่ 5 พย. 2563 สุรวิทยาคาร
วันศุกร์ที่ 6 พย. 2563 สตรีชัยภูมิ

get_template_part('post'); ?>
  • -

กำหนดการรอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2564

Category:TCAS64,รับตรงทั่วประเทศ

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

(กำหนดการแก้ไข ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563 )


get_template_part('post'); ?>
  • -

กำหนดการรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

Category:QUOTA,TCAS64

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

(กำหนดการฉบับแก้ไขวันประเมินสมรรถนะเฉพาะ แก้ไข ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 )


get_template_part('post'); ?>
  • -

กำหนดการรอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564

Category:PORTFOLIO,TCAS64

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

(กำหนดการแก้ไข ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563)


get_template_part('post'); ?>