Category Archives: TCAS64

  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรายละเอียดการสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564

Category:PORTFOLIO,TCAS64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์​ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564 ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/web/portinterview64.php

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ของโครงการ/คณะ https://admissions.kku.ac.th/web/Interview/


get_template_part('post'); ?>
  • -

แบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย ผู้ผ่านการคัดเลือก มข. ปีการศึกษา 2564

Category:PORTFOLIO,QUOTA,TCAS64,รับตรงทั่วประเทศ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป ม.ขอนแก่น

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายเฉพาะ (สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายสำหรับคณะเทคโนโลยี
สำหรับ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
สำหรับ สาขาอื่นๆของคณะเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายเฉพาะ (สำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายเฉพาะ (สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร์)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายเฉพาะ (สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์)


get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกศิลปศึกษา

Category:QUOTA,TCAS64

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 03-16) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 03-16) ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา

ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ เตรียมอุปกรณ์ในการสอบปฎิบัติมาเอง ได้แก่ ดินสอ 2B , EE สี (สีไม้ , สีน้ำ , สีโปสเตอร์ , สีเมจิก ฯลฯ ตามความถนัด) พู่กัน , กระดาษรองเขียน ขนาด A3


get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพลศึกษา

Category:QUOTA,TCAS64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย (รหัส 03-17) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา โดยให้รายงานตัวเข้าประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ ตามวันที่เข้ารับการประเมินฯ ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 09.00 น.

– ดาวน์โหลด หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง

ดูประกาศรายชื่อ


get_template_part('post'); ?>