Category Archives: TCAS64

 • -

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรายละเอียดการสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564

Category:PORTFOLIO,TCAS64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์​ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564 ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/web/portinterview64.php

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ของโครงการ/คณะ https://admissions.kku.ac.th/web/Interview/


get_template_part('post'); ?>
 • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกศิลปศึกษา

Category:QUOTA,TCAS64

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 03-16) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 03-16) ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา

ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ เตรียมอุปกรณ์ในการสอบปฎิบัติมาเอง ได้แก่ ดินสอ 2B , EE สี (สีไม้ , สีน้ำ , สีโปสเตอร์ , สีเมจิก ฯลฯ ตามความถนัด) พู่กัน , กระดาษรองเขียน ขนาด A3


get_template_part('post'); ?>
 • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพลศึกษา

Category:QUOTA,TCAS64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย (รหัส 03-17) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา โดยให้รายงานตัวเข้าประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ ตามวันที่เข้ารับการประเมินฯ ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 09.00 น.

– ดาวน์โหลด หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง

ดูประกาศรายชื่อ


get_template_part('post'); ?>
 • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการ MDX และ MD02 ประจำปี 2564

Category:QUOTA,TCAS64,แพทยศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการ MDX และ MD02 ประจำปี 2564 ที่เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


get_template_part('post'); ?>
 • 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 03-16) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

Category:QUOTA,TCAS64

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 03-16) ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา
 2. ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย
 3. ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ เตรียมอุปกรณ์ในการสอบปฎิบัติมาเอง ได้แก่ ดินสอ 2B , EE สี (สีไม้ , สีน้ำ , สีโปสเตอร์ , สีเมจิก ฯลฯ ตามความถนัด) พู่กัน , กระดาษรองเขียน ขนาด A3

ดูประกาศรายชื่อ https://drive.google.com/file/d/1-hbU51Mhyc-bKu1PsomU0simEuRyK06P/view?usp=sharing


get_template_part('post'); ?>
 • 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย (รหัส 03-17) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา

Category:QUOTA,TCAS64

โดยให้รายงานตัวเข้าประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ ตามวันที่เข้ารับการประเมินฯ ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น.

ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง https://drive.google.com/file/d/10Vggzhq3K5EQI_dso_NT5GP4Y38Bhz9c/view?usp=sharing

ดูประกาศรายชื่อ https://drive.google.com/file/d/1-ZCbBwV2x4TdtLuJu0Qbtvdii3T0dUwl/view?usp=sharing


get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • -

get_template_part('post'); ?>
 • -

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบโควตาปี 2564 (โดยใช้คะแนนการทดสอบสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

Category:TCAS64

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 (โดยใช้คะแนนการทดสอบสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น) รายละเอียดตามรูปด้านล่าง


get_template_part('post'); ?>