Category Archives: TCAS64

  • -

get_template_part('post'); ?>
  • 0

ประกาศรายละเอียดและสถานที่สำหรับผู้เข้าทดสอบสมรรถนะเฉพาะ สำหรับ หลักสูตรเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรพลศึกษา หลักสูตรศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์

Category:QUOTA,TCAS64

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกศิลปศึกษา

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพลศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาสมรรถนะ หลักสูตรเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ (รายวิชา 03-1 และ 03-2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเฉพาะด้าน คณะศิลปกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564)


get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • 0

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564

Category:PORTFOLIO,TCAS64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (แบบรายบุคคล) ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/regis_app

การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ดูรายละเอียดได้ที่

https://admissions.kku.ac.th/studentreport-port64


get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio (รอบที่ 1.2) ปีการศึกษา 2564

Category:PORTFOLIO,TCAS64

รายละเอียดการสัมภาษณ์ ดูได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/web/Interview/

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย มข. ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/checkform-kku64

(นำแบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย ไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน)


get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>