Category Archives: TCAS64

  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

โครงการรับนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) (รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564)

Category:PORTFOLIO,TCAS64

ปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกในโครงการคุณธรรม จริยธรรมฯ ปี 2564

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรม
1อังคารที่ 1 – อังคารที่ 15 ธันวาคม 2563นักเรียนสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ทาง Website https://admissions.kku.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking (ตรวจสอบข้อมูล จำนวนรับ เกณฑ์การรับ เงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนดำเนินการสมัคร)
2อังคารที่ 1 – อังคารที่ 15 ธันวาคม 2563นักเรียนสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ทาง Website https://admissions.kku.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking (ตรวจสอบข้อมูล จำนวนรับ เกณฑ์การรับ เงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนดำเนินการสมัคร)
3อังคารที่ 1 – อังคารที่ 15 ธันวาคม 2563นักเรียน Upload เอกสารใบสมัคร Portfolio ทั้งหมด (ตามที่คณะ/สาขา ระบุ) ในระบบ https://admissions.kku.ac.th (Portfolio ตัวจริง ให้นักเรียนนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)
4พุธที่ 16 ธันวาคม 2563 – จันทร์ที่ 4 มกราคม 2564คณะ/สาขาวิชา พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
5ศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
6อังคารที่ 12 – พุธที่ 13 มกราคม 2564สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ (โปรดตรวจสอบวันสอบสัมภาษณ์ในประกาศฯ อีกครั้งหนึ่ง)
7ศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ (โปรดตรวจสอบวันสอบสัมภาษณ์ในประกาศฯ อีกครั้งหนึ่ง)
8จันทร์ที่ 18 – อังคารที่ 19 มกราคม 2564ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th (สามารถตรวจสอบรายชื่อและคณะ/สาขาวิชา ได้ในระบบ)
9พฤหัสบที่ 21 มกราคม 2564ผู้ผ่านการคัดเลือกได้อันดับสำรอง ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง website https://admissions.kku.ac.th
10เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th (สามารถตรวจสอบรายชื่อและคณะ/สาขาวิชา ได้ในระบบ)
11จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing houseกับ ทปอ. ทาง
Website https://student.mytcas.com
12จันทร์ที่ 22 – อังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ.ทาง Website https://student.mytcas.com
13พุธที่ 24 – พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564ทปอ.เปิดระบบ ให้สละสิทธิ์เข้าศึกษา (ช่วงที่ 1) สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 (Portfolio) ทาง
Website https://student.mytcas.com
14จันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
15พฤหัสบดีที่ 4 – จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา ทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Bankingผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา ทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วในระบบ Internet ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมติดรูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว ในช่องที่กำหนด จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรภาคการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่ 4  (5 ภาคเรียน)

5. สำเนาใบแจ้งผลคะแนนการสอบวัดความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เฉพาะคณะ/สาขาวิชา ที่ใช้เกณฑ์นี้ โปรดศึกษารายละเอียดข้อความตามประกาศ)

6. หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเป็นผู้นำ หรือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือด้านรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด หรือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้นักเรียน Up load เอกสารการสมัคร ทั้งหมด(ตามที่คณะ/สาขา ระบุ) ในระบบ https://admissions.kku.ac.th (โดยสามารถนำเอกสารตัวจริงจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานพร้อมหลักฐานประกอบ (เอกสาร หลักฐาน รูปถ่าย) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปกหน้า – หลัง  มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)

7. หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือหน่วยงานที่โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด

Download >> แบบฟอร์มหนังสือรับรองโครงการเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2564get_template_part('post'); ?>
  • -

การส่งรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 และปวช.1-3 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำหรับผู้ประสานงานโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2564

Category:QUOTA,TCAS64

การรับสมัครรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนระดับชั้น ม.6 และ ปวช.3 จะสามารถสมัครรอบโควตาฯ ได้ ก็ต่อเมื่อโรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

การส่งข้อมูลนักเรียน (สำหรับผู้ประสานงานโรงเรียน)

– ผู้ประสานงานโรงเรียนสามารถส่งรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และ ปวช. 1 – 3 โดยการอัพโหลดแบบฟอร์มข้อมูลผ่านระบบ ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/app-regis/Teacher

การขอ Account สำหรับเข้าสู่ระบบผู้ประสานงานโรงเรียน (กรณีโรงเรียนที่ยังไม่มี account ระบบผู้ประสานงานโรงเรียน)

– ผู้ประสานงานโรงเรียน ส่งข้อมูลชื่อโรงเรียน จังหวัดโรงเรียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ และอีเมลล์ของผู้ประสานงานโรงเรียน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ ส่งอีเมลล์ไปที่ admissions@kku.ac.th พร้อมระบุหัวข้ออีเมลล์ “แจ้งขอ account สำหรับเข้าใช้งานระบบผู้ประสานงานโรงเรียน”


get_template_part('post'); ?>
  • -

งาน KKU Road Show 2021

Category:TCAS64

รายละเอียด ติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://apply.kku.ac.th/roadshow/index.php

กำหนดการ KKU Road Show

เวลารายละเอียด
08.30 – 09:00 น.ครูแนะแนวและนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมงานด้วยการสแกน QR Code
09:00 – 09:10 น.พิธีเปิดโดยผู้อำนวยโรงเรียน
09:10 – 09:30 น.นโยบายการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564
10:30 – 11:30 น.แนะนำคณะสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้แทนจากคณะ
11:30 – 12:30 น.ซักถาม/ตอบปัญหา

วันและสถานที่จัดงาน KKU Road Show

วันที่โรงเรียน
วันจันทร์ที่ 19 ตค. 2563 เลยพิทยาคม
วันพุธที่ 20 ตค. 2563 หนองบัวพิทยาคาร
วันพุธที่ 21 ตค. 2563 อุดรพิทยานุกูล
วันพฤหัสที่ 22 ตค. 2563 ปทุมเทพวิทยาคาร
วันอังคารที่ 20 ตค. 2563 ราชสีมาวิทยาลัย
วันพุธที่ 21 ตค. 2563 บุรีรัมย์พิทยาคม
วันพุธที่ 22 ตค. 2563 สารคามพิทยาคม
วันจันทร์ที่ 26 ตค. 2564 มุกดาหาร
วันอังคารที่ 27 ตค. 2563 สกลนครพัฒนศึกษา
วันพุธที่ 28 ตค. 2563 ปิยะมหาราชาลัย
วันพฤหัสที่ 29 ตค. 2563 บึงกาฬ
วันจันทร์ที่ 26 ตค. 2563 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
วันอังคารที่ 27 ตค. 2563 สตรีศึกษา
วันพุธที่ 28 ตค. 2563 ยโสธรพิทยาคม
วันพฤหัสที่ 29 ตค. 2563 อำนาจเจริญ
วันอังคารที่ 3 พย. 2563 เบญจะมะมหาราช
วันพุธที่ 4 พย. 2563 ศรีสะเกษวิทยาลัย
วันพฤหัสที่ 5 พย. 2563 สุรวิทยาคาร
วันศุกร์ที่ 6 พย. 2563 สตรีชัยภูมิ

get_template_part('post'); ?>
  • -

กำหนดการรอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2564

Category:TCAS64,รับตรงทั่วประเทศ

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

(กำหนดการแก้ไข ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563 )


get_template_part('post'); ?>
  • -

กำหนดการรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

Category:QUOTA,TCAS64

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

(กำหนดการฉบับ แก้ไข ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 )


get_template_part('post'); ?>
  • -

กำหนดการรอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564

Category:PORTFOLIO,TCAS64

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

(กำหนดการแก้ไข ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)


get_template_part('post'); ?>