รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ รอบที่ 5 (5/2) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2563