โครงการรับนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) (รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564)

  • -

โครงการรับนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) (รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564)

Category:PORTFOLIO,TCAS64

ปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกในโครงการคุณธรรม จริยธรรมฯ ปี 2564

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรม
1อังคารที่ 1 – อังคารที่ 15 ธันวาคม 2563นักเรียนสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ทาง Website https://admissions.kku.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking (ตรวจสอบข้อมูล จำนวนรับ เกณฑ์การรับ เงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนดำเนินการสมัคร)
2อังคารที่ 1 – อังคารที่ 15 ธันวาคม 2563นักเรียนสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ทาง Website https://admissions.kku.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking (ตรวจสอบข้อมูล จำนวนรับ เกณฑ์การรับ เงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนดำเนินการสมัคร)
3อังคารที่ 1 – อังคารที่ 15 ธันวาคม 2563นักเรียน Upload เอกสารใบสมัคร Portfolio ทั้งหมด (ตามที่คณะ/สาขา ระบุ) ในระบบ https://admissions.kku.ac.th (Portfolio ตัวจริง ให้นักเรียนนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)
4พุธที่ 16 ธันวาคม 2563 – จันทร์ที่ 4 มกราคม 2564คณะ/สาขาวิชา พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
5ศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
6อังคารที่ 12 – พุธที่ 13 มกราคม 2564สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ (โปรดตรวจสอบวันสอบสัมภาษณ์ในประกาศฯ อีกครั้งหนึ่ง)
7ศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ (โปรดตรวจสอบวันสอบสัมภาษณ์ในประกาศฯ อีกครั้งหนึ่ง)
8จันทร์ที่ 18 – อังคารที่ 19 มกราคม 2564ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th (สามารถตรวจสอบรายชื่อและคณะ/สาขาวิชา ได้ในระบบ)
9พฤหัสบที่ 21 มกราคม 2564ผู้ผ่านการคัดเลือกได้อันดับสำรอง ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง website https://admissions.kku.ac.th
10เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th (สามารถตรวจสอบรายชื่อและคณะ/สาขาวิชา ได้ในระบบ)
11จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing houseกับ ทปอ. ทาง
Website https://student.mytcas.com
12จันทร์ที่ 22 – อังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ.ทาง Website https://student.mytcas.com
13พุธที่ 24 – พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564ทปอ.เปิดระบบ ให้สละสิทธิ์เข้าศึกษา (ช่วงที่ 1) สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 (Portfolio) ทาง
Website https://student.mytcas.com
14จันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
15พฤหัสบดีที่ 4 – จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา ทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Bankingผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา ทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วในระบบ Internet ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมติดรูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว ในช่องที่กำหนด จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรภาคการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่ 4  (5 ภาคเรียน)

5. สำเนาใบแจ้งผลคะแนนการสอบวัดความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เฉพาะคณะ/สาขาวิชา ที่ใช้เกณฑ์นี้ โปรดศึกษารายละเอียดข้อความตามประกาศ)

6. หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเป็นผู้นำ หรือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือด้านรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด หรือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้นักเรียน Up load เอกสารการสมัคร ทั้งหมด(ตามที่คณะ/สาขา ระบุ) ในระบบ https://admissions.kku.ac.th (โดยสามารถนำเอกสารตัวจริงจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานพร้อมหลักฐานประกอบ (เอกสาร หลักฐาน รูปถ่าย) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปกหน้า – หลัง  มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)

7. หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือหน่วยงานที่โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด

Download >> แบบฟอร์มหนังสือรับรองโครงการเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2564