กิจกรรม : Digital for New Students

  • -

กิจกรรม : Digital for New Students

Category:TCAS63

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่และครอบครัว ที่นักศึกษาสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีการศึกษา 2563 ได้ แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2019 หรือ COVID-19 ทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าเรียน มหาวิทยาลัยจึงมีกิจกรรมที่ให้นักศึกษาเข้าร่วมเพื่อรับทราบและเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนเปิดภาคเรียน

กิจกรรม : Digital for New Students
(วันที่ 22 หรือ 23 กรกฎาคม 2563)

เป็นกิจกรรมอบรมออนไลน์ แบบต้องลงมือปฎิบัติจริง โดยมีการฝึกใช้งานระบบไอทีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ใช้สนับสนุนการเรียนของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้และเตรียมตัวก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันใดวันหนึ่ง ดังนี้

– วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 : https://kku.world/digitalstudent1
– วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 : https://kku.world/digitalstudent2

นักศึกษาจะต้องใช้อีเมลที่มหาวิทยาลัยออกให้ (@kkumail.com) ในการลงทะเบียนเท่านั้น สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับอีเมลของมหาวิทยาลัย ให้เข้าสมัครได้ที่
https://accounts.kkumail.com/signup
ข้อมูลกิจกรรม 2 – https://kku.world/digitalstudent

จึงขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน