การรับสมัครเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ 5.2) ปี 2563

  • -

การรับสมัครเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ 5.2) ปี 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

เปิดรับสมัคร 4 คณะ ดังนี้

1. คณะบริหารธุรกิจ

an_630710_1282-คณะบริหารธุรกิจ

2. คณะศิลปศาสตร์

an_630710_1284-คณะศิลปศาสตร์

3. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

an_630710_1285-คณะสังคมศาสตร์

3. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

an_630710_1283-คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์