ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกศิลปศึกษา

  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกศิลปศึกษา

Category:QUOTA,TCAS64

ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 03-16) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 03-16) ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา

ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ เตรียมอุปกรณ์ในการสอบปฎิบัติมาเอง ได้แก่ ดินสอ 2B , EE สี (สีไม้ , สีน้ำ , สีโปสเตอร์ , สีเมจิก ฯลฯ ตามความถนัด) พู่กัน , กระดาษรองเขียน ขนาด A3