ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพลศึกษา

  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพลศึกษา

Category:QUOTA,TCAS64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย (รหัส 03-17) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา โดยให้รายงานตัวเข้าประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ ตามวันที่เข้ารับการประเมินฯ ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 09.00 น.

– ดาวน์โหลด หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง

ดูประกาศรายชื่อ