ตารางแสดงวัน เวลา ประเมินสมรรถนะ รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ :

1. ตรวจสอบรายละเอียด กำหนดการการทดสอบสมรรถนะ และสถานที่ของแต่ละคณะได้ ต่อไปนี้

1.) รหัสวิชา 03-1 – 03-2 คณะแพทยศาสตร์ (เวชนิทัศน์) โทรศัพท์  043-363162  หรือ  http://mdi.kku.ac.th

2.) รหัสวิชา 03-7 – 03-13 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทรศัพท์  043-202396  หรือ  http://fa.kku.ac.th

3.) รหัสวิชา 03-16 – 03-17  คณะศึกษาศาสตร์ โทรศัพท์  043-343452-3  หรือ  http://ednet.kku.ac.th

2. การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ รหัสวิชา 03-3 – 03-6 จะทดสอบในวันและเวลาเดียวกัน ดังนั้นผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกทดสอบสมรรถนะได้เพียง 1 วิชา เท่านั้น 

* วัน  เวลา  ในการทดสอบสมรรถนะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้    โปรดติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์การรับบุคคลเข้าศึกษา  เว็บไซต์  https://admissions.kku.ac.th  อย่างต่อเนื่อง