ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเฉพาะด้าน คณะศิลปกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564)