แบบฟอร์มตรวจร่างกาย สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 4 Admission 2 ปีการศึกษา 2563

  • -

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 4 Admission 2 ปีการศึกษา 2563

Category:ADMISSION2,TCAS63

ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย นำไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน และนำแบบฟอร์มผลการตรวจร่างกาย (ที่ประทับตราโรงพยาบาลแล้ว) ยื่นคณะตามกำหนดการ

– Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (สำหรับทุกคณะ)

 Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตร์)

– Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะทันตแพทยศาสตร์)

– Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)

– Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีการอาหาร, เทคโนโลยีการผลิต)

– Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีธรณี)

– Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)