แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 2 (2/2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563)

  • -

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 2 (2/2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563)

Category:QUOTA

ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคณะสาขา สามารถใช้แบบฟอร์มการตรวจร่างกายที่มหาวิทยาลัยกำหนด นำไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนได้ทุกแห่ง โดยให้แพทย์รับรองผลการตรวจฯ และส่งผลการตรวจกับคณะ (ตามที่คณะกำหนด)

Download : แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป (สำหรับทุกคณะ)

Download : แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย (สำหรับคณะพยาบาลศาสตร​์)

Download : แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย (สำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์)

Download : แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย (สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)