การให้เงินสนับสนุนนักเรียน ในการสมัครรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563

  • 0

การให้เงินสนับสนุนนักเรียน ในการสมัครรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563

Category:QUOTA,TCAS63

Download “ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนค่าสมัคร” ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/Scholar_quota2_63.pdf

Download “แบบฟอร์มใบสมัคร” ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/Applicationform_Freequota63.pdf

Download “แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว” ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/Income_cert_Freequota63.pdf

Download “แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (โรงเรียน)” ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/School_cert_Freequota63.pdf