การให้เงินสนับสนุนนักเรียน ในการสมัครรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563

  • -

การให้เงินสนับสนุนนักเรียน ในการสมัครรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563

Category:QUOTA

คุณครูผู้ประสานงานโรงเรียนเลือกนักเรียนผ่านระบบ​โรงเรียนละ​ 2​ คน​ ที่เว็บไซต์​ผู้ประสานงาน https://admissions.kku.ac.th/app-regis/Teacher/ และส่งหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

หลักฐานทีใช้ประกอบการสมัคร
1. เอกสารการสมัคร
2. หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน
3. หนังสือรับรองรายได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง

โดยให้ทางโรงเรียนส่งหลักฐานดังกล่าว ไปที่งานรับเข้าและการตลาด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ภายใน​ 16​ มกราคม​ 2563

Download “ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนค่าสมัคร” ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/Scholar_quota2_63.pdf

Download “แบบฟอร์มใบสมัคร” ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/Applicationform_Freequota63.pdf

Download “แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ครอบครัว” ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/Income_cert_Freequota63.pdf

Download “แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (โรงเรียน)” ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/School_cert_Freequota63.pdf