ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต (แบบรายวิชา) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม โครงการพิเศษ (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.)