ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.ขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2563

  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.ขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2563

Category:QUOTA,TCAS63

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ได้ที่ https://kku.world/quotapassed63


กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวเข้าศึกษาทาง เว็ปไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  งานรับเข้าและการตลาด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทร. 0-4300-97-00  ต่อ  42186, 42187, 44759

ผู้ที่ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา (หอพักส่วนกลาง หอพัก 9 หลัง และหอพักเครือข่าย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถจองได้ทาง  เว็ปไซต์ที่ https://dorm.kku.ac.th  ระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤษภาคม  2563  สำหรับหอพัก 8 หลัง และหอพักอินเตอร์  ให้ติดต่อจองได้ที่หอพักนั้น ๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2841  หรือ 0-4300-9700 ต่อ 42799

เงื่อนไข

  • ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการรับรอบที่ 2 (โควตาภาคฯ) แล้ว  ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบอื่น ๆ ได้หากต้องการสมัครเข้าศึกษาฯ  จะต้องทำการสละสิทธิ์ในแต่ละรอบภายในเวลาที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น    ทั้งนี้   จะต้องอยู่ในเงื่อนไขตามที่ ทปอ. กำหนด (โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลตามปฏิทิน เว็ปไซต์ https://admissions.kku.ac.th หรือ https://student.mytcas.com