กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และแบบฟอร์มตรวจร่างกาย (คณะแพทยศาสตร์ สาขาเวชนิทัศน์) รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563