ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admissions 1

  • -

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admissions 1

Category:ADMISSION1,TCAS63

📣 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admissions 1 ปีการศึกษา 2563

👉 ดูรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่นี่


⭐️ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admissions 1 ดำเนินการตามกำหนดการ ดังนี้
📍 ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563
👉 1. รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th/ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามช่องทางชำระเงินในใบแจ้งยอดชำระเงิน
👉 2. ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg2.kku.ac.th/student-upload
👉 3. อัพโหลดรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg2.kku.ac.th/student-upload/ (เฉพาะอัพโหลดรูปทำบัตร ส่งได้ถึง 31 กรกฎาคม 63)

⭐️ ผู้ที่ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา (หอพัก
ส่วนกลาง หอพัก 9 หลัง และหอพักเครือข่าย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถจองได้ทาง
เว็ปไซต์ที่ https://dorm.kku.ac.th ระหว่างวันที่ 1 – 10 กรกฏาคม 2563

สำหรับหอพัก 8 หลัง และหอพักอินเตอร์ ให้ติดต่อจองได้ที่หอพักนั้น ๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2841 หรือ 0-4300-9700ต่อ 42799

⭐️ เงื่อนไข
• ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการรับรอบที่ 3
(Admission1) แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบอื่น ๆ ได้หาก
ต้องการสมัครเข้าศึกษาฯ จะต้องทำการสละสิทธิ์ภายในเวลาที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น
ทั้งนี้ จะต้องอยู่ในเงื่อนไขตามที่ ทปอ. กำหนด (โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลตามปฏิทิน
เวปไซต์https://admissions.kku.ac.th หรือ https//www.student.mytcas.com)