ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองใน ม.ขอนแก่น มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ. (รอบ Portfolio ปี 2563)

  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองใน ม.ขอนแก่น มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ. (รอบ Portfolio ปี 2563)

Category:PORTFOLIO

ดูไฟล์ประกาศได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/314xpim

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ทำการยืนยันสิทธิ์เพื่อเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ. ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com/