ปฏิทินการดำเนินการรับ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564

ลำดับวัน / เดือน / ปีภาระงาน
1พุธที่ 9 – ศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563นักเรียนสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ทาง Website https://admissions.kku.ac.th   และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking (ตรวจสอบข้อมูล จำนวนรับ เกณฑ์การรับ เงื่อนไขต่าง ๆ  ก่อนดำเนินการสมัคร)
2เสาร์ที่ 19  ธันวาคม 2563วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัคร เพื่อเข้าศึกษาใมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) ผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  หรือ Mobile Banking 
3ศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในรอบที่ 1 (แบบ Portfolio) ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
4อังคารที่ 12 – พุธที่ 13 มกราคม 2564ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะ/สาขาวิชา
5ศุกร์ที่ 15  มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตัวจริง และสำรอง)
ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
6จันทร์ที่ 18 – อังคารที่ 19  มกราคม  2564ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th   (สามารถตรวจสอบรายชื่อและคณะ/สาขาวิชา ได้ในระบบ)
7พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทาง Website https://admissions.kku.ac.th
8เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564ผู้ผ่านการคัดเลือกได้อันดับสำรอง ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง website https://admissions.kku.ac.th
9จันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ. ทาง Website www.student.mytcas.com
10จันทร์ที่ 22 – อังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ. ทาง Website www.student.mytcas.com
11พุธที่ 24 – พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564ทปอ.เปิดระบบให้สละสิทธิ์เข้าศึกษา (ช่วงที่ 1) ทาง Website www.student.mytcas.com
12จันทร์ที่  27  กุมภาพันธ์ 2564มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
13พฤหัสบดีที่ 4 – จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา ทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  หรือ Mobile Banking