ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปี 2563

  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปี 2563

Category:PORTFOLIO

ดูไฟล์ประกาศได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/KKUPortfoliopassed63

การรายงานตัวเข้าศึกษา

ในวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio รายงานตัวเข้าศึกษาออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th/ และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสในใบแจ้งการชำระเงิน เท่านั้น

เงื่อนไข

ผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการรับรอบที่ 1 Portfolio แล้ว จะไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบอื่นๆ ได้ หากต้องการสมัครเข้าศึกษา จะต้องทำการสละสิทธิ์ในแต่ละรอบภายในเวลาที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์สมัครได้

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา (หอพักส่วนกลาง หอพัก 9 หลัง และหอพักเครือข่าย) สามารถจองได้ทางเว็บไซต์ที่ https://dorm.kku.ac.th/ ระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤษภาคม 2563 สำหรับหอพัก 8 หลัง และหอพักอินเตอร์ ให้ติดต่อจองได้ที่หอพักนั้นๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 043-202841 หรือ 043-009700 ต่อ 42799