ประกาศรับสมัครโครงการผู้มีศักยภาพสูง คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 1/2) ปีการศึกษา 2564