คณะ/สาขา จำนวนรับและรายวิชาสมรรถนะ รอบที่ 2 (2/2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563