คณะ/สาขาที่เปิดรับ จำนวนรับและรายวิชาประเมินสมรรถนะที่ใช้คัดเลือก รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

  • -

คณะ/สาขาที่เปิดรับ จำนวนรับและรายวิชาประเมินสมรรถนะที่ใช้คัดเลือก รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

Category:QUOTA,TCAS64

สามารถค้นหา คณะสาขาและวิชาที่ใช้ประเมินตามสัดส่วนคะแนน ได้ที่ http://kku.world/q2kkuprogramlist

(Update ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2564)