ประกาศเรียกผู้สอบได้สำรองลำดับที่ 1-2 รายงานตัวเข้าศึกษา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

  • 0

ประกาศเรียกผู้สอบได้สำรองลำดับที่ 1-2 รายงานตัวเข้าศึกษา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

Category:TCAS63

กำหนดรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอน์เซอร์วิส ที่ปรากฎอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 หรือไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่ https://drive.google.com/file/d/15xpwJaqIzZSY5uTbBQfvbM6df3r_iRJ_/view?usp=sharing

ประกาศ-มข1384-63_เรียกสำรองนานาชาติ-ลำดับที่1-2_รอบ5-63