อัตราค่าสมัคร (รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2564

1. ค่าประเมินสมรรถนะหลักด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านการคิดวิเคราะห์และดิจิทัลและสมรรถนะเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ สมรรถนะละ 100.- บาท

2. ค่าประเมินสมรรถนะหรือความถนัดเฉพาะด้าน สมรรถนะละ 200.- บาท

3. ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ศูนย์สอบ คณะ/สาขาวิชา และสลับอันดับการเลือก รายการละ 100 บาท