ปฏิทินการดำเนินการรับ รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

ลำดับวัน/เดือน/ปีภาระงาน
1ศุกร์ที่ 20 – อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563นักเรียนสมัครประเมินสมรรถนะหลัก/เฉพาะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th เและชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking และดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาประเมินสมรรถนะและศูนย์สอบ (ถ้าประสงค์)
2ศุกร์ที่ 20 – อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563ผู้สมัครทำรายการเปลี่ยนแปลงรายวิชาสอบและศูนย์สอบ
3จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครประเมินสมรรถนะ ผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking
4พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563ประกาศที่นั่งประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ ทาง website
https://admissions.kku.ac.th
5พุธที่ 24 – ศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564ประเมินสมรรถนะหลัก/เฉพาะด้าน (มข.จัดสอบ)
6ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะ/สาขาวิชาประเมินสมรรถนะหลัก/เฉพาะด้าน (คณะ/สาขาวิชา จัดสอบ)
7อังคารที่ 6 เมษายน 2564ประกาศผลคะแนนประเมินสมรรถนะหลัก/เฉพาะ (รายบุคคล) ทาง website https://admissions.kku.ac.th
8อังคารที่ 6 – อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564นักเรียนเลือกคณะ/สาขาวิชา ทาง Website https://admissions.kku.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร
หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking
9จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking
10พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
11จันทร์ที่ 26 – อังคารที่ 27 เมษายน 2564สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
12พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House Website https://admissions.kku.ac.th
13จันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ทาง Website https://student.mytcas.com
14จันทร์ที่ 10 – อังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House ทาง Website https://student.mytcas.com
15พุธที่ 12 – พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564ทปอ.เปิดระบบให้สละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์ (ช่วงที่ 2) ทาง Website https://student.mytcas.com
16เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง Website https://admissions.kku.ac.th
17พฤหัสบดีที่ 20 – จันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาทาง Website https://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking