คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด รอบที่ 2 (2/1) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563