ขั้นตอนการสมัคร (รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

การสมัครประเมินสมรรถนะ


สมัครเลือกรายวิชาที่จะสอบ (20 – 29 พฤศจิกายน 2563)

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องตรวจสอบรายวิชาประเมินสมรรถนะให้ละเอียดรอบครอบก่อนยืนยันการสมัคร เนื่องจากมีบางรายวิชาสอบในเวลาเดียวกัน และการสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ตามช่วงเวลาที่กำหนด เท่านั้น

1.ตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขา ให้เรียบร้อยก่อนที่จะสมัคร
2.สมัครด้วยตนเองในระบบโดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ internet โดยเข้าไปที่ https://admissions.kku.ac.th เพื่อป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น (วันที่ 20 – 29 พฤศจิกายน 2563)
3.เลือกรายวิชาประเมินสมรรถนะ ได้ตามที่ต้องการและ/หรือตามที่คณะ/สาขาวิชาที่กำหนดให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการกดยืนยันการสมัคร
4.พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และนำไปชำระเงินที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการชำระเงิน และผู้สมัครสามารถตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัครและข้อมูลส่วนตัว ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th
5.กรณีผู้สมัครยืนยันการสมัคร และได้ชำระเงินค่าสมัครแล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบ ให้เข้าระบบเพื่อทำรายการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบ พร้อมชำระเงินค่าเปลี่ยนแปลง 100.-บาท
6.หากผู้สมัครประสงค์ จะเพิ่มรายวิชาประเมินสมรรถนะให้ปฏิบัติ ดังนี้
6.1 กรณีผู้สมัคยืนยันการสมัครและได้ชำระเงินค่าสมัครแล้ว สามารถพิ่มรายวิชาประเมินสมรรถนะที่ต้องการ พร้อมชำระเงินค่าสมัครเฉพาะส่วนที่เพิ่มเติม
6.2 กรณีที่ผู้สมัครได้ทำการสมัครแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร หากต้องการสมัครรายวิชาประเมินสมรรถนะเพิ่ม ให้ชำระเงินค่าสมัครครั้งแรกก่อน จึงจะสามารถสมัครเพิ่มเติมได้

-คำแนะนำการสมัครเลือกวิชาประเมินสมรรถนะ-

 1. ผู้สมัครป้อนข้อมูลเลือกรายวิชาประเมินสมรรถนะใดๆ ตามที่ต้องการ (ดูรายละเอียดตามตาราง หน้า 1 – 13)
 2. ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกข้อมูล ก่อนยืนยันสิทธิ์การสมัคร เมื่อกดยืนยันแล้ว ให้พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking เสร็จแล้วให้เก็บหลักฐานการชำระเงินส่วนของผู้สมัครไว้เพื่อตรวจสอบและยืนยันการชำระเงิน
 3. ในกรณีที่ผู้สมัครยืนยันการสมัคร แต่ยังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร หากประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร เช่น ศูนย์สอบ หรือขอเพิ่มรายวิชาประเมินสมรรถนะ ผู้สมัครจะต้องดำเนินการ ดังนี้
  3.1 ผู้สมัครจะต้องพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินไปจ่ายเงินค่าสมัครตามที่ระบุในใบแจ้งยอดการชำระเงินในครั้งแรกก่อน โดยมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับเงินค่าสมัครประเมินสมรรถนะของผู้สมัครแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลได้ (ใช้เวลาประมาณ 1 – 2 วัน หลังจากวันที่ได้ชำระเงินค่าสมัครแล้ว)
  3.2 Log in เข้าสู่ระบบด้วยตนเอง เพื่อดำเนินการเพิ่มรายวิชาประเมินสมรรถนะที่ต้องการ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 (ระบบจะแสดงเฉพาะรายวิชาที่ผู้สมัครยังไม่เคยเลือกสมัครประเมินสมรรถนะ) และจะไม่อนุญาตให้นักเรียนลดรายวิชาประเมินสมรรถนะที่เคยสมัครสอบไว้ในครั้งแรก หากนักเรียนไม่ต้องการประเมินสมรรถนะในรายวิชาใดๆ นักเรียนไม่ต้องเข้าสอบในรายวิชานั้นๆ ก็ได้
  ผู้สมัครที่ทำการเพิ่มรายวิชาประเมินสมรรถนะ หรือเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบ จะต้องชำระค่าใช้จ่าย ดังนี้
  – ค่าสมัครประเมินสมรรถนะหลัก วิชาละ 100 บาท
  – ค่าสมัครประเมินสมรรถนะเฉพาะ/ความถนัด วิชาละ 200 บาท
  (คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ (สาขาวิชาเวชนิทัศน์))
  – ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ศูนย์สอบ คณะ/สาขาวิชา และสลับอันดับการเลือก รายการละ 100 บาท
  3.3 พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินที่ทำการสมัครเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง ไปชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 หากไม่ชำระเงินตามกำหนด จะถือว่าการดำเนินการนั้นๆ เป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัครต้องการข้อมูลเดิม
 4. กรณีที่ผู้สมัครยืนยันการสมัคร และชำระเงินค่าสมัครแล้ว หากประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร เช่น ศูนย์สอบ หรือขอเพิ่มรายวิชาประเมินสมรรถนะ นักเรียนสามารถดำเนินการตามข้อ 3.2 – 3.3 ได้เลย ทั้งนี้ต้องดำเนินการหลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 1 – 2 วัน (ผู้ที่สมัครในวันสุดท้ายจะไม่สามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้) กรณีที่ยืนยันการสมัครแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร หากประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้สมัครจะต้องชำระเงินที่สมัครครั้งแรกก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
 5. กรณีผู้สมัครตรวจพบว่า ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย (เนื่องจากรายชื่อตกหล่น) ให้ผู้สมัครติดต่อกับคุณครูแนะแนวของโรงเรียนโดยด่วน และให้คุณครูแนะแนวประสานไปยังสำนักสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ / โทรสารหมายเลข 043-202660 ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร
  สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัตรประจำตัวนักเรียน ฯลฯ ผู้สมัครสามารถแก้ไขในระบบได้ โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
 6. ผู้สมัครจะทราบเลขที่นั่งประเมินสมรรถนะ ในวันประกาศผังเลขที่นั่งประเมินสมรรถนะ (วันที่ 24 ธันวาคม 2563)

สมัครเลือกคณะ / สาขาวิชา (6 – 11 เมษายน 2564)

1.ตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชา ให้เรียบร้อยก่อนทำการสมัคร
2.สมัครด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ internet โดยเข้าไปที่ https://admissions.kku.ac.th เพื่อป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน
3.ผู้สมัครเลือก คณะ/สาขาวิชา ตามลำดับความต้องการได้ไม่เกิน 4 อันดับ หากผู้สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาใดๆ โดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือได้คะแนนประเมินสมรรถนะต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่คณะ/สาขาวิชาได้ระบุได้ หรือประเมินสมรรถนะไม่ครบตามที่กำหนด ผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาในอันดับการเลือกนั้น (โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการกดยืนยันการสมัคร)
4.พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และนำไปชำระเงินที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการชำระเงิน ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น
5.ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัครและข้อมูลการสมัครได้ที่ https://admissions.kku.ac.th
6.ผู้สมัครควรเก็บสำเนาใบแจ้งการชำระเงินไว้ เพื่อเป็นหลักฐานการสมัคร
7.กรณีผู้สมัครได้สมัครและทำการยืนยันการสมัครแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงิน หากประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะต้องชำระเงินค่าสมัครที่ยืนยันครั้งแรกก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่ได้
8.กรณีผู้สมัครได้สมัครและชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากประสงค์จะเพิ่มคณะสาขาวิชา จะต้องชำระเงินค่าสมัครเพิ่มอีก อันดับละ 50 บาท และหากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลคณะ/สาขาวิชา ในอันดับการเลือกที่เลือกไว้แล้ว จะต้องชำระเงินค่าเปลี่ยนแปลง 100 บาท
9.การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ หากผู้สมัครได้บันทึกยืนยันการเปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ไม่ได้ชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะยึดตามข้อมูลการสมัครเดิม
10.การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัคร ได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ตามช่วงเวลาที่กำหนด เท่านั้น
11.ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยทาง Website https://admissions.kku.ac.th อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง
12.ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระบบ Clearing house กับ ทปอ. ในรอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) แล้ว ถือว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาไม่มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในรอบถัดไปได้ หากต้องการสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป จะต้องทำการสละสิทธิ์การยืนยันสิทธ์ในระบบ กับ ทปอ. ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
13.ผู้สมัครไม่ต้องส่งหลักฐานการสมัครใดๆให้มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานทางการศึกษาของผู้สมัครในวันสอบสัมภาษณ์ หรืออาจตรวจสอบเพิ่มเติมในวันที่ยื่นหลักฐานการศึกษาให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ยกเว้นในบางคณะ/สาขาวิชาที่จำเป็นต้องใช้ผลคะแนนสอบอื่นๆที่นอกเหนือจากคะแนนประเมินสมรรถนะ สำหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้โปรดตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการสมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชาให้ละเอียดรอบคอบก่อนการยืนยันการสมัคร หากพบว่าผู้สมัครรายใดไม่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแบบโควตาภาคฯ ทันที แม้ว่าจะได้ลงทะเบียนวิชาเรียนแล้ว ก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ

คำแนะนำการสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา

 1. ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือกและสมรรถนะที่ใช้ในการคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชา ที่ต้องการให้ละเอียดรอบคอบก่อนเลือกคณะ/สาขาวิชา หากผู้สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาใดๆ โดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เช่น ผลประเมินสมรรถนะได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่คณะ/สาขาวิชา ได้ระบุไว้ หรือประเมินสมรรถนะไม่ครบตามสาขาวิชาที่กำหนด ผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาในอันดับการเลือกนั้น
 2. ผู้สมัครจะต้องสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ด้วยตนเองผ่านระบบ Internet ที่ website https://admissions.kku.ac.th (ระหว่างวันที่ 6 – 11 เมษายน 2564)
 3. ผู้สมัครเลือกสมัครคณะ/สาขาวิชา ตามลำดับความต้องการได้ไม่เกิน 4 อันดับ ค่าสมัครอันดับที่ 1 อันดับละ 100 บาท และอันดับถัดไปอันดับละ 50 บาท
 4. ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกข้อมูลก่อนยืนยันการสมัคร
 5. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน แล้วนำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking ตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกำหนดพร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อตรวจสอบ
 6. กรณีผู้สมัครได้สมัครและทำการยืนยันการสมัครแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงิน หากประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะต้องชำระเงินค่าสมัครที่ยืนยันครั้งแรกก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่ได้
 7. หากประสงค์จะเพิ่มคณะ/สาขาวิชาที่จะต้องชำระเงินค่าสมัครเพิ่มอีก อันดับละ 50 บาท และหากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลคณะ/สาขาวิชา ในอันดับการเลือกที่เลือกไว้แล้ว จะต้องชำระเงินค่าเปลี่ยนแปลงข้อมูล 100 บาท
 8. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ หากผู้สมัครได้บันทึกยืนยันการเปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะยึดตามข้อมูลการสมัครเดิม
 9. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยทาง Website https://admissions.kku.ac.th อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง
 10. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระบบ Clearing house กับ ทปอ. ในรอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) แล้วถือว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาไม่มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในรอบถัดไปได้ หากต้องการสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป จะต้องทำการสละสิทธิ์การยืนยันสิทธ์ในระบบ กับ ทปอ. ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

หมายเหตุ

 1. การสมัครประเมินสมรรถนะจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น
 2. เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครประเมินสมรรถนะและสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครฯให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. การดำเนินการแก้ไขข้อมูล จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาของการสมัครตามปฏิทินที่กำหนดไว้เท่านั้น
 4. การเปลี่ยนแปลงข้อมูล นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ มหาวิทยาลัย จะดำเนินการให้กรณีที่เกิดความผิดพลาดของระบบเท่านั้น
 5. มหาวิทยาลัย จะตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครทุกรอบกับบัญชีรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่อยู่ในฐานข้อมูลของ ทปอ.  ซึ่งไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้
 6. มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบที่ 2 (โควตาภาคฯ) ประจำปีการศึกษา 2564 หากพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกได้ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามที่คณะ/สาขาวิชานั้นๆ กำหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่รับเข้าศึกษา และจะถอนสิทธิ์การเป็นนักศึกษา