ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวิชาสมรรถนะด้านความถนัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563