ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะทางกาย (รหัส 03-17) รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะทางกาย (รหัส 03-17) รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

Category:QUOTA

ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศ : https://drive.google.com/file/d/1HPDwnSH5CMrgU0VCIHPV31T8nAxyfKZd/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือแสดงความยินยอในการเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะทางกาย-รหัส-03-17