ตารางประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถเฉพาะด้าน รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563