อัตราค่าสมัคร

1.ค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา อันดับการเลือกที่ 1 อันดับละ 100 บาท อันดับการเลือกที่ 2-4 อันดับละ 50 บาท

2.ค่าประเมินสมรรถนะหลักด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านการคิดวิเคราะห์และดิจิทัล และสมรรถเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ สมรรถนะละ 100 บาท

3.ค่าประเมินสมรรถนะหรือความถนัดเฉพาะด้าน สมรรถนะละ 200 บาท