คณะสาขา จำนวนรับและรายวิชาสมรรถนะ ที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563

(Update ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562)

– Download ฉบับไฟล์ PDF ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/KKUQuota2_63.pdf

– ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/quota63-property/