ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา มข. ผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ. รอบที่ 2 (2/1) และ (2/2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563

  • -