ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบประเมินสมรรถนะที่จัดทดสอบโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการรับรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ