แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563)

  • -

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563)

Category:QUOTA

Download แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป

Download แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)

Download แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย (เฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตร์)

ผู้ผ่านการคัดเลือก สามารถใช้แบบฟอร์มการตรวจร่างกายที่มหาวิทยาลัยกำหนด นำไปตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนได้ทุกแห่ง โดยให้แพทย์รับรองผลการตรวจฯ และส่งผลการตรวจกับคณะ (ตามที่คณะกำหนด)

หมายเหตุ : คณะแพทยศาสตร์ / คณะทันตแพทยศาสตร์ / คณะสัตวแพทยศาสตร์ / คณะเทคโนโลยี (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี) และคณะวิทยาศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จะต้องตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามรายละเอียดที่กำหนดเท่านั้น

รายละเอียดการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ (สำหรับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้บริการตรวจร่างกายสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 13 – 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องตรวจสุขภาพพิเศษ (คลินิกบูรณาการ) ชั้น 1 อาคาร 19 ชั้น สว. (ตึกใหม่) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น