รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 3 (3/1) (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2561


ค้นหาผู้ผ่านการคัดเลือก

หมายเหตุ โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทำการค้นหา

ดูข้อมูลประกาศหรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admissions.kku.ac.th

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย


ประกาศ มข ฉบับที่ 1784/2560 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ ป.ตรี หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต โครงการพิเศษ และโครงการพิเศษนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปี 2561
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติทุกคน ต้องนำผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานตามที่ ระบุในประกาศ มข.ฉบับที่ 1784/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หน้า 6 ข้อ 2.1.2 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย หากไม่นำมาแสดง จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดูประกาศเพิ่มเติม

  • ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House กับ ทปอ. แล้ว ทุกคนเป็นตัวจริง ไม่ใช่สำรอง และมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่มีนโยบายคัดออกจากการสอบสัมภาษณ์ เว้นแต่มีเหตุที่ยิ่งยวดจริง ๆ อันเกิดจากผู้สอบสัมภาษณ์เอง
  • ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2660, 0-43202817 หรือ 0-4300-97-00 ต่อ 42187,44759