รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560


ค้นหาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยใช้เลขที่นั่งสอบ

หมายเหตุ การค้นหานี้ไม่รวม CPIRD/ODOD ของคณะแพทยศาสตร์

กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 จะต้องรายงานตัวเข้าศึกษา ทาง เว็ปไซต์ ที่ http://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 เท่านั้น
  • ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2660, 0-43202817 หรือ 0-4300-97-00 ต่อ 42187,44759