รหัสสาขา ชื่อสาขา จำนวนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
001 แพทยศาสตร์ 23
002 เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 31
003 พยาบาลศาสตร์ 146
004 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 26
005 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 36
006 ทันตแพทยศาสตร์ 38
007 เภสัชศาสตร์ 29
008 สัตวแพทยศาสตร์ 39
009 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกกีฏวิทยา 15
010 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกวิทยาโรคพืช 15
011 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกปฐพีศาสตร์ 33
012 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน 44
013 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ 44
014 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 27
015 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ 61
016 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 41
017 เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง 34
018 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 55
019 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 59
020 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 25
021 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 15
022 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 28
023 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 17
024 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 50
025 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 19
026 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี 35
027 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 33
028 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 45
029 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 41
030 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ 17
031 วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 21
032 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 42
033 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 35
034 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 45
035 เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 32
036 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 34
037 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 14
038 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 15
039 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 31
040 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 36
041 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 15
042 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 8
043 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 34
044 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 36
045 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 53
046 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 43
047 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 41
048 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 15
049 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (วิทย์) 7
050 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ศิลป์) 6
051 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (วิทย์) 6
052 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์) 6
053 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 21
054 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 15
055 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา 15
056 มนุษยศาสตร์ฯ สารสนเทศศาสตรบัณฑิต 41
057 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 35
058 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ 31
059 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 91
060 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย 54
061 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 44
062 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 42
063 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน 56
064 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 44
065 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 44
066 มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน 21
067 คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 29
068 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) 118
069 นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) 93
070 บริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการเงิน 90
071 บริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ 88
072 บริหารธุรกิจและการบัญชี บัญชีบัณฑิต 92
073 บริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ 63
074 บริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 88
075 บริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการตลาด 90
076 เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 159
077 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 55
078 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 44
079 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก 21
080 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย 9
081 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง 19
082 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ 23
083 ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร 16
084 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์) 22
085 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-ศิลป์) 20
086 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-วิทย์) 26
087 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-ศิลป์) 11
088 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) 14
089 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) 29
090 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) 26
091 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) 18
092 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) 33
093 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) 15
094 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) 11
095 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) 9
096 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) 11
097 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) 10
098 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) 11
100 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 60
101 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) 25
102 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) 12
103 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) 42
104 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) 22
105 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 28
106 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 42
107 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการประมง 31
108 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21
109 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 26
110 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 27
111 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 31
112 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) 81
113 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) 16
114 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) 47
115 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) 22
116 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 56
7701 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) 60
7702 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) 10