กำหนดการสัมภาษณ์ รอบที่ 5 Direct admission ปีการศึกษา 2563

  • -

กำหนดการสัมภาษณ์ รอบที่ 5 Direct admission ปีการศึกษา 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

สำหรับคณะเกษตรศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ รังสีเทคนิค / คณะสาธารณสุขศาสตร์ / คณะเภสัชศาสตร์ / คณะศิลปกรรมศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ / วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น / คณะเศรษฐศาสตร์ / วิทยาเขตหนองคาย ให้ส่งเอกสารผ่านระบบ https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app

Download แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย รอบที่ 5

Download เอกสารใบสัมภาษณ์ มข.22 (เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค)