รายละเอียดการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563

  • -

รายละเอียดการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563

Category:QUOTA

(Update วันที่ 17 มีนาคม 2563)

ระบบเปิดให้อัพโหลดส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app

ส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2563
(ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเอกสารได้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2563)