Archives

 • -

รอบ Portfolio

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564


กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

(กำหนดการแก้ไข ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563)

 


 • -

รอบโควตาภาคอีสาน

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีการศึกษา 2564


รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง)

(กำหนดการฉบับแก้ไข ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)

 


 • -

รอบ Admission

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2564


(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง)

(ข้อมูลแก้ไข ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563)

 


 • -

ระเบียบการรับเข้า’64

ระเบียบการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

Download ไฟล์ระเบียบการฉบับ PDF ได้ที่ ระเบียบการรับเข้า 2564

KKU-TCAS64-v2


 • -

 • -

ค่าเทอม/ทุนการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


 • -

ข้อมูลติดต่อคณะ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะ เบอร์ติดต่อ
คณะพยาบาลศาสตร์ 043-202407
คณะแพทยศาสตร์ 043-363-429
043 -363-407
คณะเทคนิคการแพทย์ 043-202-399
043-347-482
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 043-347057
คณะทันตแพทยศาสตร์ 043-202405
คณะเภสัชศาสตร์ 043-202378 ต่อ 48323
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 043-202404

 • -

สถิติการรับเข้าศึกษา

สถิติคะแนนสูง-ต่ำ การรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ม.ขอนแก่น

สถิติรอบรับตรงทั่วประเทศ

 • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2563

ScoreLH-admission63

สถิติรอบ Admission

 • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2563

ScoreLH-admission4-63

สถิติรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โควตา มข.)

 • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2556

ScoreLH2556

 

 • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2557

ScoreLH2557

 

 • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2558

ScoreLH2558

 

 • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2559

ScoreLH2559

 

 • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2560

ScoreLH2560

 

 • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2561

ScoreLH2561

 

 • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2562

ScoreLH2562

 

 • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2563

ScoreLH2563