Archives

 • -

แนะแนวเข้าศึกษา’63

แนะแนวการเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

KKUAdmission_SlideRoadshow


 • -

ระเบียบการรับเข้า’63

ระเบียบการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

Download ไฟล์ระเบียบการฉบับ PDF ได้ที่ ระเบียบการรับเข้า2563

KKUProcedure_tcas63


 • -

 • -

ค่าเทอม/ทุนการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


 • -

ข้อมูลติดต่อคณะ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะ เบอร์ติดต่อ
คณะพยาบาลศาสตร์ 0-4320-2407
คณะแพทยศาสตร์ 043-348360-8
คณะเทคนิคการแพทย์ 0-4320-2399
0-4334-7482
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 043-347057
คณะทันตแพทยศาสตร์ 043-202405
คณะเภสัชศาสตร์ 043-202378 ต่อ 48338
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 043-202-404

 • -

สถิติการรับเข้าศึกษา

สถิติคะแนนสูง-ต่ำ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น

 

 • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2556

ScoreLH2556

 

 • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2557

ScoreLH2557

 

 • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2558

ScoreLH2558

 

 • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2559

ScoreLH2559

 

 • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2560

ScoreLH2560

 

 • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2561

ScoreLH2561

 

 • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2562

ScoreLH2562

 

 • สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ปีการศึกษา 2563

ScoreLH2563