การส่งรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 และปวช.1-3 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำหรับผู้ประสานงานโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ประสานงานโรงเรียนสามารถส่งรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และ ปวช. 1 – 3 โดยการอัพโหลดแบบฟอร์มข้อมูลผ่านระบบ ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/app-regis/Teacher

ระบบจะเปิดให้ส่งรายชื่อนักเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ผู้ประสานงานโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับส่งข้อมูลนักเรียน ได้ที่ Download แบบฟอร์มส่งข้อมูล