การส่งรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 และปวช.1-3 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำหรับผู้ประสานงานโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2564

  • -

การส่งรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 และปวช.1-3 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำหรับผู้ประสานงานโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2564

Category:QUOTA,TCAS64

การรับสมัครรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนระดับชั้น ม.6 และ ปวช.3 จะสามารถสมัครรอบโควตาฯ ได้ ก็ต่อเมื่อโรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

การส่งข้อมูลนักเรียน (สำหรับผู้ประสานงานโรงเรียน)

– ผู้ประสานงานโรงเรียนสามารถส่งรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และ ปวช. 1 – 3 โดยการอัพโหลดแบบฟอร์มข้อมูลผ่านระบบ ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/app-regis/Teacher

การขอ Account สำหรับเข้าสู่ระบบผู้ประสานงานโรงเรียน (กรณีโรงเรียนที่ยังไม่มี account ระบบผู้ประสานงานโรงเรียน)

– ผู้ประสานงานโรงเรียน ส่งข้อมูลชื่อโรงเรียน จังหวัดโรงเรียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ และอีเมลล์ของผู้ประสานงานโรงเรียน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ ส่งอีเมลล์ไปที่ admissions@kku.ac.th พร้อมระบุหัวข้ออีเมลล์ “แจ้งขอ account สำหรับเข้าใช้งานระบบผู้ประสานงานโรงเรียน”