สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะด้านต่างๆ ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

รหัสและชื่อสมรรถนะเฉพาะด้าน
(จัดโดยมหาวิทยาลัย)
สมรรถนะหลัก
01-1 สมรรถนะด้านภาษาไทย
01-2 สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ


สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์และดิจิทัล
02-1 สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์
02-2 สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์
02-3 สมรรถนะด้านดิจิทัล

หมายเหตุ : รหัส และ ชื่อ ตามที่แสดงข้างต้นนี้ ใช้เป็นสมรรถนะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 (แบบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2564 ผู้สมัครจะต้องประเมินสมรรถนะตามคณะ/สาขากำหนด ทั้งนี้ให้ศึกษารายละเอียดสมรรถนะที่ใช้ในการคัดเลือกตามตารางแสดงจำนวนรับฯ ประจำปีการศึกษา 2564