คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะสหวิทยาการ : โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
มีสัญชาติไทย
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช.3


คุณสมบัติเฉพาะ

มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นายจีรวัฒน์ เงินโพธิ์กลาง() (095-5981125)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศโครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารการสมัคร
งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 112 หมู่ 7 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานการชำระเงิน
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ให้ทำการอัพโหลดไฟล์ที่ https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2021/portfolio/default/view?id=77


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
(คณะสหวิทยาการ)
20 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
(คณะสหวิทยาการ)
25 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
นิติศาสตร์
(คณะสหวิทยาการ)
35 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินธุรกิจ
(คณะสหวิทยาการ)
27 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
(คณะสหวิทยาการ)
27 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
บัญชีบัณฑิต
(คณะสหวิทยาการ)
25 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
(คณะสหวิทยาการ)
25 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
รัฐประศาสนศาสตร์
(คณะสหวิทยาการ)
20 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(คณะสหวิทยาการ)
30 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
(คณะสหวิทยาการ)
18 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(คณะสหวิทยาการ)
23 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
(คณะสหวิทยาการ)
15 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
(คณะสหวิทยาการ)
18 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
(คณะสหวิทยาการ)
12 350 เกรด 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50