คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คณะสหวิทยาการ : โครงการผู้มีศักยภาพสูง


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
มีสัญชาติไทย
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช.3


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
นายจีรวัฒน์ เงินโพธิ์กลาง() (0955981125)


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศโครงการผู้มีศักยภาพสูง

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
เรียงความ
รายละเอียด :
หมายเหตุ : เรียงความขนาด 1 หน้ากระดาษ A4 (เรื่อง อยากเรียนสาขา..........ต้องได้เรียน)
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ :
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ :
สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
รายละเอียด :
หมายเหตุ :
เอกสารใบสมัคร
รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
หมายเหตุ :
Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ให้ทำการอัพโหลดไฟล์ที่ https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2021/portfolio/portfolio/project#mview


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร เกรดขั้นต่ำ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
(คณะสหวิทยาการ)
10 350
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
(คณะสหวิทยาการ)
4 350
นิติศาสตร์
(คณะสหวิทยาการ)
17 350
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินธุรกิจ
(คณะสหวิทยาการ)
13 350
บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
(คณะสหวิทยาการ)
13 350
บัญชีบัณฑิต
(คณะสหวิทยาการ)
12 350
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
(คณะสหวิทยาการ)
12 350
รัฐประศาสนศาสตร์
(คณะสหวิทยาการ)
10 350
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(คณะสหวิทยาการ)
15 350
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
(คณะสหวิทยาการ)
8 350
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(คณะสหวิทยาการ)
11 350
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
(คณะสหวิทยาการ)
7 350
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
(คณะสหวิทยาการ)
8 350
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
(คณะสหวิทยาการ)
6 350